หอมหัวใหญ่ : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่

รวมทั้งประเทศ รายภาค รายจังหวัด และรายอำเภอ

ประเทศ/ภาค/จังหวัด/อำเภอ เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ร้อยละเนี้อที่เพาะปลูก(%)
เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว
รวมทั้งประเทศ-----0.00

: ไม่มีข้อมูล
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้;
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ Excel คลิกที่นี้;